Het Beroep

Deontologie

De deontologie is de leer van de plichten die aan een beroep zijn verbonden.

Het gaat niet om corporatistische regels, noch om regels om de advocaten te beschermen.

De essentiële principes staan beschreven in de artikelen 1 tot 5 van het RIN (règlement intérieur national – nationaal huishoudelijk reglement) National Bar Rules.

De advocaat laat zich in alle omstandigheden leiden door de essentiële principes van het beroep. In naleving van zijn eed oefent de advocaat zijn functie waardig, gewetensvol, onafhankelijk, integer en menselijk uit. In de uitoefening van zijn beroep houdt hij bovendien rekening met de principes van eerbaarheid, loyauteit, onbaatzuchtigheid, collegialiteit, fijngevoeligheid, gematigdheid en hoffelijkheid. Hij geeft tegenover zijn klanten blijk van bekwaamheid, toewijding, ijver en voorzichtigheid..

Daarbij respecteert de advocaat de regels van de uiteenzetting door beide partijen, met name door zijn dossierstukken en argumenten vooraf uit eigen beweging door te spelen. Hij informeert zijn tegenstanders loyaal en hoffelijk over de aanzeggingen en beroepsaantekeningen.

De advocaat moet het beroepsgeheim naleven (artikel 2 RIN), het gaat om een algemeen en absoluut beginsel dat onbeperkt is in de tijd. Het beroepsgeheim heeft tot doel de klant te beschermen, en niet de advocaat, het behoort dus toe aan de klant.

Het beroepsgeheim is altijd van toepassing, voor alle onderwerpen, ongeacht de materiële of immateriële dragers ervan. De advocaat moet het beroepsgeheim laten naleven door alle mensen die met hem samenwerken.

Het beroepsgeheim is nog strikter in strafzaken. De advocaat mag aan derden geen elementen uit een verhoor of onderzoek meedelen, noch mondeling, noch schriftelijk. Hij mag zijn klant kopieën van documenten of akten bezorgen onder de voorwaarden zoals bepaald in artikel 114 van de Code de procédure pénale (Franse wetboek voor strafprocesrecht) (www.legifrance.gouv.fr)

De gesprekken tussen Franse advocaten zijn per definitie vertrouwelijk. Het is onmogelijk om de vertrouwelijkheid ervan op te heffen.

De advocaat moet alle verzoeken weigeren die hem ertoe zouden aanzetten om het beroepsgeheim en de vertrouwelijkheid te schenden.

De advocaat kan een dossier moeten weigeren op grond van een belangenconflict. Dat is de waarborg voor zijn onafhankelijkheid