Het Beroep

Toegang tot het beroep

Eerste inschrijving

De inschrijvingsaanvraag moet samen met de nodige bewijsstukken per aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de deken van de orde van advocaten worden gericht.

De eedaflegging vindt plaats tijdens een plechtige zitting van het hof van beroep waarbij elke advocaat de volgende verklaring moet afleggen:

Ik zweer mijn functie van advocaat waardig, gewetensvol, onafhankelijk, integer en menselijk te zullen uitoefenen.

Inschrijving in Rijsel, afkomstig van een buitenlandse balie

De advocaat bezorgt zijn aanvraag per aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de deken van de orde van advocaten. Tegelijk bezorgt de raad van de orde van de balie van herkomst de raad van de orde van de ontvangende balie het volledige dossier van de advocaat, samen met een uittreksel uit de beraadslagingen waarin de raad van de orde zich uitspreekt over het verzoek van de advocaat om de balie te verlaten en een attest in verband met de verplichte bijscholing van de advocaat.

Voor de lijst van de voor te leggen documenten : contact Us

Advocaat uit het buitenland

Een advocaat-onderdaan van een lidstaat van de Europese Gemeenschap, van een andere staat die partij is bij het akkoord over de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Confederatie, die zijn titel verkreeg in een van die lidstaten of partijen, behalve Frankrijk of de Zwitserse Confederatie, kan zijn inschrijving aan een Franse balie aanvragen om zijn beroep uit te oefenen onder zijn oorspronkelijke titel.

In Frankrijk moet hij zich dan laten inschrijven op de speciale lijst van het tableau van een balie en voegt hij bij zijn aanvraag een inschrijvingsattest van minder dan drie maanden oud, uitgereikt door de bevoegde overheid in het land waar hij de titel verkreeg waaronder hij zijn beroep wil uitoefenen.

Een advocaat die onder zijn oorspronkelijke beroepstitel is ingeschreven en beslist om zijn beroep uit te oefenen binnen of op naam van een beroepsgroepering die onderworpen is aan het recht van de staat waarin hij zijn titel heeft verworven, bezorgt de raad van de orde die hem heeft ingeschreven de statuten van die groepering, samen met de documenten over de organisatie en werking ervan.