Het Beroep

Traditionele taken van de advocaat

De advocaat is de enige juridische partner op topniveau die zowel particulieren als beroepsmensen (handelsvennootschappen, individuele handelaars, kunstenaars, vrije beroepen enz.) bijstaat en verdedigt.

Een advocaat doet veel meer dan alleen pleiten: hij verleent advies over alle juridische aspecten, en niet alleen in geschillen. Hij werkt ter ondersteuning of in partnership met andere professionals in recht (notaris, gerechtsdeurwaarder enz.) of boekhouding (accountant). De advocaat geeft zijn klanten advies en verdedigt ze wanneer het tot een proces komt.

Arbitrage

De opdracht van de arbiter bestaat erin een oordeel te geven. Hij doet een arbitrale uitspraak. Door een beroep te doen op een of meer arbiters of een arbitraal hof wil men ook de tussenkomst van een staatsrechtbank vermijden.

CAREN

CAREN, (Cour d’Arbitrage de l’Europe du Nord) is een instelling voor nationale en internationale arbitrage die in 1989 in Rijsel door rechtsspecialisten werd opgericht.

CAREN regelt de arbitrages die het krijgt toevertrouwd soepel en snel en houdt daarbij zo veel mogelijk rekening met de wensen van de partijen.

CAREN behandelt de volgende arbitra:

  • nationale en eventueel buitenlandse arbitrages, bijvoorbeeld conflicten tussen twee Belgische bedrijven
  • internationale arbitrages, ongeacht het betrokken land.

De arbiters zijn van verschillende nationaliteit en vervullen hun opdracht onder toezicht van een arbitragecomité dat toeziet op het correcte verloop van de verrichtingen en eventuele incidenten oplost.

CAREN tracht de partijen ook te verzoenen door een minnelijke schikking in de arbitrage.

Ten slotte organiseert CAREN tal van colloquia en legt het contacten met andere arbitrage- en bemiddelingscentra.

Bestuurders van CAREN:

  • de orde van advocaten van de balie in Rijsel
  • een aantal bekwame natuurlijke personen
  • Regionale instanties voor recht en boekhouding (notarissen, accountants, rekeningcommissarissen)
  • de kamers van koophandel en nijverheid in Groot-Rijsel en Picardisch Wallonië en de regionale kamer
  • de vereniging Nord Médiation.

Meer informatie vindt u op de website: www.caren-adr.org

Collaborative law

hier zijn er geen derden. Dit contract verenigt vier personen: de partijen die een conflict hebben, elk bijgestaan door een advocaat die een specifieke opleiding in collaborative law genoot en zich er met name toe verbindt om samen met zijn klant naar de beste oplossing te zoeken.

Die verplichting om te goeder trouw te onderhandelen, krijgt concreet vorm door in teamverband redelijke onderhandelingen te voeren, waarin de partijen aanvaarden rekening te houden met de belangen van de andere partij.

Overeenkomst participatieprocedure

om een dergelijke overeenkomst aan te gaan is de hulp van een advocaat nodig. De overeenkomst brengt ook vier mensen samen (de twee partijen, elk bijgestaan door hun advocaat).

Het is een bijzonder interessant instrument voor advocaten. Zij hebben immers het monopolie op de bijstand van partijen. In tegenstelling tot de collaborative law moet de advocaat zich niet terugtrekken als de procedure mislukt.